Hledám

Nejrychlejší hledání práce

Mobilem si najdeš práci hned! Stále aktuální nabídky práce na Prace.mobi

Právní předpisy

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 73/2011 Sb., Úřad práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“);
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pobytový zákon“);
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon o správních poplatcích“), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách;
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Nařízení Rady (EEC) č.2434/92 z 27. července 1992 pozměňující Část II Nařízení (EEC) č. 1612/68, o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství;
Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 22/2009 S., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 461/2008 Sb.;